Oldatok – OKTV feladatok

Vissza az Oldatok témakörre!

1/o-1 (2005/1/12/4)

(NH4)2Fe(SO4)2-t állítottunk elő. A kapott szennyezett anyag 0,070 mol-t tartalmaz a termékből. 100 g víz 70 ºC-on 57 g, 20 ºC-on 22 g (NH4)2Fe(SO4)2-t old.

a) Hány cm3 forró (vegyük 70 ºC fokosnak) vízben oldjuk fel az anyagot, hogy a sóra nézve telített oldatot kapjunk?

b) Hány gramm kristályvizes só (NH4)2Fe(SO4)2-t ·6H2O) fog kiválni az átkristályosítás során, miután a rendszer 20 ºC-ra hűlt?

A kapott anyag analitikailag tiszta vegyületnek tekinthető. 2,000 g-ból 100,00 cm3 oldatot készítünk. A Fe2+ ionokat tartalmazó oldat 20,00 cm3-es mintájának titrálására 11,48 cm3 savas KMnO4 oldat fogyott.

c) Mi volt a permanganát-oldat pontos koncentrációja?

 

1/o-2 (2006/1/12/2)

A fogkrémek fluortartalma hozzájárul a fogak épségének megtartásához. Ugyanakkor a fluoridion nagyobb mennyiségben mérgező lehet. Különösen óvatosnak kell lenni a gyermekek fogkrémeivel, amit a kicsik lenyelhetnek. A jelenlegi szigorú határértékek szerint a gyemekfogkrémek 500 ppm fluort tartalmazhatnak. A ppm a tömegszázalékkal analóg egység, de nem század, hanem milliomodrészt takar.

Egy gyermekfogkrémbe két fluortartalmú hatóanyagot kevernek. Az egyik a nátriumfluorofoszfát, Na2PO3F, amiből 0,10 tömegszázalékot tartalmaz a fogkrém.

Hány ppm kerülhet a másik anyagból, a NaF-ból a mintába?

Rajzolja fel a fluorofoszforsav szerkezetét!

Ar(F) = 19 Ar(P) = 31

 

1/o-3 (2015/2/2/1)

A mezőgazdaságban a műtrágyák leggyakrabban a talaj nitrogén-, foszfor- és káliumtartalmát hivatottak pótolni. A gyakorlatban egy adott műtrágya „NPK-értékét” szokták megadni. Ez három szám. Az első szám a műtrágya tömegszázalékos N-tartalmát, a második a foszfor-tartalmat mutatja, de nem a foszfor, hanem a műtrágyával azonos mennyiségű foszfort tartalmazó P2O5 tömegszázalékában kifejezve. Tehát a tiszta P2O5 NPK értéke 0-100-0 lenne. Az utolsó szám a káliumtartalmat adja meg, hasonlóan, K2O-tartalomra vonatkoztatva.

a) Mennyi az ammónium-nitrát NPK-értéke?

b) Egy oldat formában kapható műtrágya NPK-értéke 0-10-11. Hogyan kell 1,00 tonna ilyen műtrágyát K2HPO4 és KH2PO4 vízben való oldásával előállítani?

 

1/o-4 (2006/1/12/6)

„A fenol /15 oC-on/ egy grammja 0,375 grammnyi vizet old, miközben elfolyósodik. Kevés vizet hozzáadva a folyadék két fázisra különül el: alul helyezkedik el a víz fenollal telített oldata, felette a fenol vízzel telített oldata.” /Bruckner: Szerves kémia II/1. 319. o./

1,00 gramm fenol 15,0 gramm vízben oldódik 15 oC-on. Ha 15 oC-on vízzel telített fenololdathoz annyi vizet adunk, mint az oldat tömegének 1/6 része, két külön fázist kapunk.

a) Mennyi a két fázis egymáshoz viszonyított tömegaránya?

b) Mennyi a két fázis fenol-fenol, illetve víz-víz tömegaránya?

 

1/o-5 (2007/1/12/3)

100,0 g vízben 50 oC-on feloldunk 121,0 g kristályvizes vas(II)-szulfátot, majd az oldatot

0 oC-ra hűtjük le, eközben 88,08 g kristályvizes só válik ki. A 0 oC-on telített oldat

2,00 grammjának meghatározására kénsavas közegben 5,94 cm3, 0,050 mol/dm3 koncentrációjú kálium-bikromát oldat fogy, az alábbi, kiegészítendő reakcióegyenlet szerint:

Cr2O72- + H+ + Fe2+ = Fe3+ + Cr3+ + H2O

a) Számítsa ki, mennyi a vízmentes vas(II)-szulfát oldhatósága 0 oC-on!

b) Számítással határozza meg a kristályvizes vas(II)-szulfát képletét!

 

1/o-6 (2009/1/12/5)

A kálium-nitrátot úgy állíthatjuk elő, hogy azonos anyagmennyiségű chilei salétrom és kálium-klorid keverékéből forró oldatot készítünk, majd alkalmas körülmények között kikristályosítjuk a kálium-nitrátot (az eljárás régi neve salétromkonverzió).

A négy só oldhatósága (mol/kg víz):

20 °C 80 °C
NaNO3 10,5 17,3
KNO3 3,0 16,7
NaCl 6,1 6,4
KCl 4,6 6,7

 

a) Számolja ki, hogy 1 mol kálium-nitrát előállításához hány g vízből és hány mol kálium-kloridból, illetve nátrium-nitrátból kell kiindulni, hogy az eljárással a lehető legtakarékosabban dolgozzunk, ugyanakkor szennyezésmentesen kristályosodjék ki a só!

b) Részlet az eredeti receptből:

„25,5 g (0,3 mol) nátrium-nitrátot 50 ml vízben oldunk, majd forralás közben 22,3 g

(0,3 mol) finoman elporított kálium-kloridot ……”

Számításaink alapján hány cm3 vízben kellene feloldanunk a kiindulási só mennyiséget, és mennyire helytálló ez alapján a recept?

 

1/o-7 (2011/1/12/3)

100 g vízben 18 oC-on 20,2 g CuSO4 oldható fel maradéktalanul.

a) Hány gramm CuSO45H2O oldható fel 100 g vízben 18 oC-on?

b) 100 g vízbe 30,0 g CuSO4-ot teszünk. Hány gramm szilárd anyag szűrhető ki az oldatból az oldódási egyensúly beállta után?

 

1/o-8 (2015/1/12/8)

Egy kémiatanár, miután már számtalan olyan kémiafeladatot adott fel, amelyben egy meleg oldat lehűtéséről és az így kikristályosodó sóról volt szó, elhatározta, hogy mindezt a gyakorlatban is kipróbálja. A következő feladatot választotta:

150 g vízből 80 °C-on telített kálium-nitrát-oldatot készítünk, majd 20 °C-ra hűtjük. Hány gramm só kristályosodik ki?

A telített kálium-nitrát-oldat 80 °C-on 63,0 tömegszázalékos, 20 °C-on 24,2 tömegszázalékos.

Először is megoldotta a feladatot.

a) Feltéve, hogy helyesen számolt, milyen eredményt kapott?

Ezután a leírtak szerint elvégezte a kísérletet. A kikristályosodott anyagot leszűrte és megszárította. Legnagyobb megrökönyödésére az így kapott anyag tömege jelentősen, 8,50 grammal eltért az általa kiszámított értéktől.

b) A következő kérdések arra vonatkoznak, hogy bizonyos, a kísérlet során elkövetett hibák hogyan befolyásolják a leszűrt és megszárított kálium-nitrát tömegét.

Minden esetben csak egy jellel válaszoljon az alábbiak szerint:

+ – a hiba következtében nagyobb lesz a kinyert só tömege

– – a hiba következtében kisebb lesz a kinyert só tömege

0 – a hiba nem befolyásolja a kinyert só tömegét

b1) Az oldatot nem 20 °C-ra, hanem 23 °C-ra hűtjük le.

b2) A forró oldatot 150 g vízből készítjük, de nem 80 °C-on, hanem 85 °C-on telítjük sóval.

b3) 63,0 tömegszázalékos oldatot készítünk 150 g víz felhasználásával, de nem 80 °C-on, hanem 85 °C-on.

b4) A forró (80 °C-os) telített oldatot nem 150 g, hanem 147 g vízből készítjük.

b5) 80 °C-on 2 g-mal kevesebb sót oldunk fel 150 g vízben, mint amennyi a telítettséghez kellene.

b6) A tömeg- és hőmérsékletmérések pontosak, de a műveletek során a víz egy része elpárolog.

A további alapos vizsgálatok kimutatták, hogy sem a tömeg-, sem a hőmérsékletmérésben nem történt számottevő hiba, és a víz párolgási vesztesége is elhanyagolható volt. A tanár végül rájött, hogy mi okozza az eltérést: a só szűrése során marad valamennyi telített oldat a kristályok felületén (sőt zárványként akár még a kristályok belsejében is).

c) Hány gramm szilárd anyagot kapott a tanár a szűrés és a szárítás után?

d) Hány gramm telített oldat maradt a tanár által leszűrt anyagban?

 

1/o-9 (2006/2/2/1)

Kálium-, illetve kalcium-karbonát és sósav reakciójában kloridokat állítunk elő. Ha adott tömegű, 36,5 tömegszázalékos sósavoldatot sztöchiometrikus mennyiségű karbonáttal reagáltatunk, és a terméket kikristályosítjuk, akkor kalcium-klorid esetében 0,759-szer kisebb tömegű telített oldat marad vissza 0 oC-on, mint kálium-klorid esetében. A kálium-klorid vízmentes só formájában kristályosodik, míg a kalcium-klorid kristályvizes só formájában.

a) Írja fel a lejátszódó kémiai folyamatok reakcióegyenletét!

b) A megadott adatok felhasználásával számítsa ki a kristályvizes kalcium-klorid összetételét!

(0 oC-on 100 g víz 59,5 g kalcium-kloridot, illetve 27,6 g kálium-kloridot képes feloldani.)

 

1/o-10 (2007/2/2/2)

Az autók hűtőrendszerét etilénglikol oldattal töltik fel, mert ez télen, hideg időben sem fagy meg. Az etilén-glikol oldat fagyáspontját az összetétel függvényében a mellékelt táblázat tartalmazza.

m/m % V/V% F.p./ºC m/m % V/V% F.p./ºC m/m % V/V% F.p./ºC
0,0 0,0 0,0 18,0 16,5 -7,3 36,0 33,8 -20,0
2,0 1,8 -0,6 20,0 18,4 -8,0 38,0 35,8 -22,0
4,0 3,6 -1,3 22,0 20,3 -9,0 40,0 37,8 -24,0
6,0 5,4 -2,0 24,0 22, 2 -11,0 42,0 39,8 -26,0
8,0 7,2 -2,7 26,0 24,1 -12,0 44,0 41,8 -28,0
10,0 9,1 -3,5 28,0 26,0 -13,0 46,0 43,8 -31,0
12,0 10,9 -4,4 30,0 28,0 -15,0 48,0 45,8 -33,0
14,0 12,8 -5,3 32,0 29,9 -17,0 50,0 47,8 -36,0
16,0 14,6 -6,3 34,0 31,9 -18,0 52,0 49,8 -38,0
54,0 51,9 -41,0

 

Egy autós fél liter (a feladat kedvéért 500,0 cm3) –33,0 ºC-os fagyálló folyadékot töltött a hűtőbe(azaz olyan vizes etilén-glikol oldatot, melynek fagyáspontja – 33,0 ºC).

a) Mennyi a –33,0 ºC-os fagyálló folyadék sűrűsége?

b) Mennyi vízzel hígítható a beöntött fagyálló, ha az autós azt akarja, hogy a hígított hűtőfolyadék fagyáspontja –22,0 ºC legyen?

c) Mennyi lesz a hígított fagyálló térfogata?

A tiszta etilén-glikol sűrűsége 1,113 g/cm3.

 

1/o-11 (2007/2/2/7)

Táblázatokban a KClO3 és a KIO3 oldékonyságáról a következő adatokat találjuk:

− 20 °C-on 100,0 g víz 7,30 g kálium-kloráttal, illetve 8,10 g kálium-jodáttal képez telített oldatot.

− Ezen a hőmérsékleten a telített kálium-klorát-oldat sűrűsége 1,001 g/ cm3, a kálium-jodáté 1,065 g/ cm3.

a) Mekkora ennek a két sónak az oldékonysági szorzata?

b) Mekkora annak az oldatnak a klorátion- és jodátion-koncentrációja, amely szilárd kálium-kloráttal és ugyanakkor kálium-jodáttal is egyensúlyban van?

A feladat megoldásához csak a feladatban feltüntetett adatokat használja!

 

1/o-12 (2008/2/2/1)

Részben kihevített rézgálic 100 g tömegű mintájára 20 oC hőmérsékleten 100 g vizet öntünk.

Az egyensúly beállta és szűrés után 92,0 g rézgálicot nyerünk.

Mi volt a szárított minta összetétele? Anyagmennyiség-arányt adjunk meg!

A vízmentes réz-szulfát oldhatósága 20 oC-on: 20,7 g/100 g víz

Ar( Cu)=63,5; Ar(S)=32,1; Ar(O)=16,0; Ar(H)=1,0

 

1/o-13 (2008/2/2/4)

Az alábbi táblázatban egy bizonyos gáz oldhatósági adatai szerepelnek három különböző hőmérsékleten:

T (oC) 1 2 3
0 4,61 a b
25 c 0,0035 d
Tx 3,95 e 0,575

 

1 – a desztillált víz saját térfogatának hányszorosát képes oldani azonos hőmérsékletű és 101kPa nyomású gázból

2 – a desztillált víz saját tömegének hányszorosát képes oldani azonos hőmérsékletű gázból

3 – a telített oldat tömeg%-os összetétele

A 0 oC és a 25 oC hőmérsékleteket tekintve a telített oldat anyagmennyiség-koncentrációja az egyik hőmérsékleten éppen kétszerese a másik hőmérsékleten mért értéknek.

A gáz oldódása során bekövetkező térfogatváltozás elhanyagolható.

a) Számítsa ki a táblázatban a, b, c, d és e betűvel jelölt adatokat!

b) Határozza meg Tx értékét!

c) Melyik gázról lehet szó, ha tudjuk, hogy NaOH-oldatban sokkal jobban oldódik, mint desztillált vízben?

 

1/o-14 (2010/2/2/1)

14,0 g vasreszelékhez 60 cm3 vizet és számított (sztöchiometrikus) mennyiségű tömény kénsavat adunk mérőhengerrel kimérve. A reakció lejátszódása után kiszűrjük az esetleges szennyezéseket, és jeges hűtés közben kikristályosítjuk a terméket. (Az elpárolgó vizet pótoltuk.)

Elvileg hány gramm válik ki a várt (7 mol kristályvízzel kristályosodó) termékből?

A vas-szulfát telített oldata 0°C-on 13,8 tömegszázalékos.

M(Fe) = 55,8 g/mol; M(S) = 32,0 g/mol; M(O) = 16,0 g/mol; M(H) = 1,0 g/mol

 

1/o-15 (2011/2/2/3)

Bárium-karbonátra sztöchiometrikus mennyiségű 15,0 tömegszázalékos sósavat öntünk, majd az elegyet 100 oC-ra melegítjük. Ezután kétféleképpen járhatunk el:

a) az oldatot lehűtjük 0 oC-ra; vagy

b) kezdődő kristálykiválásig bepároljuk, majd ezután hűtjük 0 oC-ra.

Elméletileg hány százalékkal több BaCl2·2H2O-t nyerhetünk a b) módszerrel, mint az a) módszerrel?

100 g vízben 100 oC-on 58,7 g, 0 oC-on pedig 30,7 g vízmentes bárium-klorid oldható fel.

Ar(Ba) = 137,33; Ar(Cl) = 35,45; Ar(H) = 1,01; Ar(C) = 12,01; Ar(O) = 16,00

 

1/o-16 (2012/2/2/4)

Folyadékelegyek térfogatszázalékos összetételét kétféle definíció szerint adhatjuk meg.

  1. ϕi = Vi / Voldat ⋅ 100 %; azaz a kérdéses összetevő elegyítés előtti térfogatának és a keletkezett oldat térfogatának a hányadosa. Alkohololdatok összetételének jellemzésére leggyakrabban ezt használják.
  2. ϕi = Vi / ΣVi ⋅100 %; azaz a kérdéses összetevő elegyítés előtti térfogatának és az összetevők elegyítés előtti össztérfogatának a hányadosa. Ez a hivatalosan javasolt definíció.

A számításhoz szükséges adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

w/w % etanol Sűrűség / g·cm–3
20 oC 40 oC
0,00 0,99820 0,99222
40,00 0,93515 0,91989
100,00 0,78932 0,77201

 

a) Számítsa ki, hogy 20 oC-on hány térfogatszázalék etanolt, ill. vizet tartalmaz a 40,00 tömegszázalék etanoltartalmú elegy az 1. és a 2. definíció szerint!

b) Mekkora lesz az előző feladatban megadott elegy tömegszázalékban, ill. a kétféle definíció szerinti térfogatszázalékban kifejezett etanoltartalma, ha 40 oC-ra melegítjük?

 

1/o-17 (2014/2/2/1)

100,0 cm3 dietil-étert (sűrűsége 0,713 g/cm3) és 100,0 cm3 vizet (sűrűsége 0,998 g/cm3) alaposan összerázunk, majd a fázisokat szétválasztjuk. A felül úszó fázis térfogata 92,6 cm3, sűrűsége 0,716 g/cm3. Ebből a fázisból vett 50,00 cm3-es részletet fémnátriummal reagáltatva a folyadék tömege 0,525 grammal csökken. (A reakció termékei gyakorlatilag nem oldódnak a visszamaradó folyadékban.)

Mi a víz oldhatósága éterben, és mi az éter oldhatósága vízben (g anyag / 100 g oldószer egységben)?

Vissza az Oldatok témakörre!